TV Tie-Breakers
Tennisvereniging Tie-Breakers
TV Tie-Breakers > Nieuws > Archief > 2015

User Name

Password

Info New or Forgotten?

Delen

Einde van het jaar

Nieuws van 23 december 2015

Zo aan het einde van het jaar…

Wij kijken terug op een mooi en enerverend jaar op onze tennisclub. Naast de vele vertrouwde activiteiten en evenementen zijn er spannende nieuwe dingen in gang gezet. We hebben ons park uitgebreid met drie prachtige banen, hebben de tuin onder handen genomen, er werd fanatiek geklust, gekookt, de clubmanager heeft bij wijze van pilot zijn opwachting gemaakt. Veel leden zijn actief betrokken via de commissies of de verschillende groepen die zich bezighouden met duurzame energie voor de vereniging, bijzondere subsidies, verbeteren van de website en ga zo maar door…

En uiteraard hebben we natuurlijk fanatiek getennist: prachtige toernooien voor jeugd en volwassenen, druk bezette competities, een uitgebreid les- en trainingsprogramma voor alle leeftijden en niveaus. Kortom: een bruisend geheel op een schitterend mooi tennispark!

Tijdens de laatste ledenvergadering hebben we definitief besloten de functie van clubmanager open te stellen. Inmiddels is een groep leden gestart met de voorbereidingen rondom de profilering en werving. We verwachten in januari 2016 te kunnen starten, een advertentie te plaatsen. Aan het begin van het nieuwe jaar zal aan het bestuur een voorstel hiertoe met een bijbehorend advies worden gepresenteerd.

Ook hebben we tijdens de ledenvergadering onze Vrijwilliger van het Jaar 2015 in het zonnetje mogen zetten: Rozan van der Veen, over een reeks van jaren actief in meerdere commissies, zeer betrokken bij het zo succesvolle Open Tie Breakers toernooi, mede organisator en initiatiefnemer van uitlopende activiteiten en feesten. Het is dan ook met gepaste trots dat wij Rozan met ingang van het nieuwe verenigingsjaar als bestuurslid hebben mogen verwelkomen.

Als nieuwe voorzitter kijk ik uit naar alle zaken die nog op de rol staan, de organisatie van de lustrumactiviteiten in 2016, de start van nog meer initiatieven, het continueren en zo nodig verbeteren van de bestaande, het professionaliseren van onze horeca, de contacten met onze partners, de gemeente. Het past mij op dit moment echter vooral ook om met respect om te kijken en onze voorzitter van de afgelopen jaren William Bertrand te bedanken voor zijn visie, zijn inzet, zijn onvermoeibare lobby.

Vanaf 25 december tot en met 1 januari is ons clubhuis gesloten en kan er niet worden gespeeld. Op 2 januari begint de jeugd met het eerste toernooi van het jaar en zijn waarschijnlijk alle banen zowel binnen als buiten bezet. Op zondag 3 januari kan er beperkt gespeeld worden, afhankelijk van de weersomstandigheden; de banen 2, 3 en 4 zijn zeker niet bespeelbaar! De overige banen pas nadat  alle bladeren en eventueel takken zijn verwijderd! Maandag 4 januari begint onze groundsman Hans met onderhoud en het speelklaar maken van alle banen. Ik vraag jullie inzet en begrip voor deze omstandigheden gedurende de eerste dagen van het nieuwe jaar.

Ik wijs jullie nog graag op het snert-toernooi op 10 januari, georganiseerd door de CRET met aansluitend vanaf 17:00 uur onze Nieuwjaarsreceptie en de inmiddels traditionele wijnproeverij. Ik hoop jullie allemaal weer te treffen om elkaar een fantastisch nieuw tennisjaar te beloven.

Voor nu, een paar fijne Kerstdagen en een spetterende jaarwisseling toegewenst!
Namens het bestuur van T.V. Tie-Breakers
Theo Schoof, voorzitter


Vrijwilliger van het Jaar 2015: Rozan van der Veen!
 Dit jaar werd voor het eerst de Vrijwilliger van het Jaar gekozen en uitgereikt op 19 november tijdens de Algemene Leden Vergadering. Een titel die je niet zo maar krijgt, getuige het indrukwekkende vrijwilligers CV van Rozan van der Veen.

Vraag je je af waarom er dit jaar tijdens alle competitiedagen heerlijke maaltijden waren? Hoe het kwam dat er elke avond DJ’s en bands ons Open Toernooi opvrolijkten? En wie dit jaar Blacklight Tennis op de club introduceerde?

Onvermoeibaar qua commissiewerk. Het hele jaar door. Ze combineert zonder moeite haar werkzaamheden in de Technische Commissie, de Open Toernooi Commissie en de Jeugdraad. Het is heel bijzonder hoeveel taken en verantwoordelijkheden ze op zich neemt, zeker gezien haar jonge leeftijd.

De afgelopen maanden konden kandidaten bij het bestuur worden voorgedragen. Niet verwonderlijk dat Rozan door meerdere leden is genomineerd en het bestuur haar heeft uitgeroepen tot de Vrijwilliger van het Jaar 2015!

Als klap op de vuurpijl is Rozan nu ook algemeen bestuurslid geworden.
Met trots en vriendelijke groet,
Het bestuur

Park en clubhuis dicht tijdens kerstvakantie

Nieuws van 22 december 2015

Beste leden,

Graag willen wij jullie melden dat ons park en clubhuis gesloten zal zijn in de periode van 25 december (Let op: Buiten banen op 24ste vanaf 16 uur gesloten) t/m 1 Januari. Op 2 januari is ons clubhuis en de hal weer open, echter omdat er vanaf 13 tot uur 18 uur een jeugdevenement zal plaatsvinden ( ook in de hal) zullen er geen of weinig banen beschikbaar zijn.

Vanwege het feit dat wij tussen kerst en nieuw ook geen baanonderhoud hebben kunnen plegen, zullen ook op zondag 3 januari de buitenbanen beperkt bespeelbaar zijn. We adviseren om op 2 en 3 januari eerst naar het clubhuis te bellen als je op de buitenbanen wilt spelen.

Op maandag 4 januari begint Hans weer en zal hij zijn best doen om op die dag de banen weer in normale conditie te brengen. Het Personeel van TV Tie Breakers wensen jullie fijne feestdagen toe en we willen jullie graag in het nieuwe jaar weer verwelkomen. 

Lieve kerst en nieuwjaarsgroet van:

Thea, Gerda, Mieke, Jos, Nils, Sander, Jaap, Romeo, Daniel,  Abel, Hans en Robbert 

Schema's Winter King & Queen of Courts staan online !

Nieuws van 9 december 2015

Volg onze eigen wintercompetitie op www.tiebreakers.nl én - op je mobiel - op www.competitieslive.nl.

Bericht van de voorzitter

Nieuws van 23 october 2015

Van de voorzitter

In mijn vorige berichten heb ik teruggekeken op het afgelopen jaar, lopende ontwikkelingen geschetst en uitleg gegeven wat we als bestuur de meerwaarde van een clubmanager vinden. In deze nieuwsbrief is een aantal onderwerpen beschreven, een vacature voor een algemeen bestuurslid, de gewijzigde datum voor de ALV en een bericht over het stopzetten van het toelaten van nieuwe dalkaarthouders.

Mijn belangrijkste nieuws voor nu is dat ik je wil laten weten dat ik heb besloten te stoppen met mijn werkzaamheden als voorzitter. De reden ervoor is dat ik steeds meer voor werk en privé reis en ik dit niet meer kan combineren met het voorzitterschap. Ik vind het jammer dat ik er niet de tijd en de energie aan kan besteden zoals ik wil. Gelukkig staat Theo Schoof, huidig bestuurslid, klaar om het stokje over te nemen. Het bestuur is blij dat Theo het voorzitterschap op zich wil nemen en daarbij de ingezette koers wil voortzetten.

Omdat Theo doorschuift, is er een plek is vrij gevallen. Daarom doe ik hierbij  oproep voor kandidaten voor een bestuursfunctie. Wie komt het bestuur versterken?

Vacature algemeen bestuurslid
We zijn op zoek naar een nieuw algemeen bestuurslid. Dit houdt in dat je samen met de andere bestuursleden verantwoordelijk bent voor het reilen en zeilen van de club. Concreet houdt dat in dat je mede het verenigingsbeleid bepaalt en bewaakt en toeziet op de uitvoering hiervan. Dit betekent ook veel contacten binnen en buiten de club met leden en niet-leden.

Het bestuurslid dat wij zoeken beschikt over meerdere van de volgende eigenschappen:
Hij/zij:
* heeft liefde voor de sport
* kent de Tie-Breakers goed en kent onze cultuur
heeft een netwerk binnen de vereniging
kent onze huidige visie (de ‘stip op de horizon’), kan deze uitdragen en vraagt ook ruimte voor eigen inzichten
is een teamspeler, kan mensen motiveren en delegeert op een natuurlijke manier
is open en een aanspreekpunt voor leden en bestuurders
is energiek, enthousiast en beschikt over een flexibele agenda met gemiddeld 4 – 6 uur beschikbaar per week
is bereid de functie voor langere tijd te vervullen
heeft ervaring in bestuurswerk
heeft bij voorkeur een netwerk bij of ervaring met de (gemeentelijke-) overheid
is bij voorkeur bekend met subsidies voor sportbeoefening

Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen? Spreek ons aan, bel of stuur een email met je vraag of motivatie naar secretaris@tiebreakers.nl

ALV datum gewijzigd
In tegenstelling tot hetgeen in de jaarkalender is vermeld, is de ALV dit jaar op 19 november, aanvangstijd is 20.30u. Twee weken van tevoren worden de agenda en de toelichtende stukken toegestuurd.

Stopzetten toelating nieuwe dalurenleden
T.V. Tie-Breakers stopt met ingang van het komende verenigingsjaar met de toelating van nieuwe dalurenleden. De afgelopen jaren zijn we bezig met het betrekken van leden bij het reilen en zeilen van de club. Daarnaast is de verhouding van het baangebruik tot het verschil in contributie met voltijds seniorleden de afgelopen jaren sterk veranderd en niet meer in verhouding. Het bestuur streeft naar een ledenbestand met voltijds seniorleden die een volledig lidmaatschap hebben. Alle seniorleden bepalen daarmee zelf het tijdstip op de dag waarop zij een balletje willen slaan.

Voor de huidige groep dalurenleden blijft het dalurenlidmaatschap en het daarbij behorende (beperkte) speelrecht bestaan. Wel is het bestuur van mening dat ook dalurenleden gevraagd mag worden de jaarlijkse (bar)dienst te draaien, gelijk aan de andere leden.
 

 

Bericht van de voorzitter

Nieuws van 14 october 2015

Zoals beloofd hierbij het volgende nieuwsbericht over de ontwikkelingen binnen de club en de rol van de clubmanager.

We houden ons als bestuur bezig met de lange termijn, wat is er op dit moment nodig om alles dat we als vereniging belangrijk vinden ook voor de toekomst te garanderen?  We proberen te zorgen voor samenhang, commissies en projecten te faciliteren en een verbindende schakel te zijn, besluiten te nemen en de (financiële) continuïteit te waarborgen. De commissies en vrijwilligers coördineren en voeren activiteiten uit, komen met initiatieven en betrekken anderen leden. Daarnaast zijn er projecten of incidentele zaken die uitgevoerd worden.

Het doel van onze vereniging is om te verenigen. In de praktijk betekent het dat we de banen zo optimaal mogelijk beschikbaar willen houden voor onze leden met zo min mogelijk kosten, zodat leden zoveel mogelijk kunnen tennissen en plezier hebben zowel op als naast de baan. Daarnaast willen we de faciliteiten en het park zo functioneel en aangenaam mogelijk benutten, om zoveel mogelijk doelgroepen binnen de club de mogelijkheid te bieden om er gebruik van te maken.

Een van de belangrijkste middelen om deze doelen te bereiken is door leden te betrekken bij het draaiende houden van de vereniging. Het lijkt wel alsof alles vanzelf gaat. Er zijn echter talloze vrijwilligers die ontzettend veel werk doen. Onze vereniging draait op vrijwilligers, we zijn een club voor en door de leden. Interessant is ook de rol en positie van dalkaarthouders, en hoe we hun betrokkenheid kunnen inzetten. Het wordt daarbij steeds belangrijker om meer leden te betrekken zodat het werk over meer leden verdeeld wordt. Wat gaat helpen om leden meer te betrekken is het overdraagbaar en behapbaar maken van taken. Dat maakt het gemakkelijker om als lid een klus te doen en je daarvoor op te geven.

Met dit proces zijn we nu een aantal jaren bezig. We hebben gemerkt dat het in dit proces belangrijk is om een vast punt binnen de club te hebben voor de operationele dagelijkse aansturing. Om die reden hebben we dit jaar een pilot gedraaid met een betaalde clubmanager die zich in eerste instantie bezig heeft gehouden met de realisatie van de nieuwe banen. Tegelijkertijd ondersteunt de clubmanager het bestuur bij de dagelijkse aansturing van het personeel en ondersteunt bestuursleden bij de begeleiding en coördinatie van nieuwe commissies, en projecten.

Naast dat zo veel mogelijk taken door leden worden verricht zal inzet van professionals noodzakelijk blijven, zoals de groundsman en het horecapersoneel. Veranderende eisen en verwachtingen vragen om professionele waarborgen en gegarandeerde continuïteit. De clubmanager adviseert het bestuur op basis van de dagelijkse uitvoering, en voert aanwijzingen en beleid van het bestuur uit. Tegelijkertijd geeft de clubmanager in opdracht van het bestuur leiding aan het personeel, is contactpersoon voor de (meeste) leveranciers en andere organisaties en instanties, zoals de gemeente.

Deze operationele hulp is nodig omdat dagelijkse monitoring en aansturing tegenwoordig niet verwacht kan worden van vrijwilligers. Onze vereniging is een vrijwel continue draaiende organisatie. Zeker gezien de grote projecten die er aan komen, zoals de vloer in de hal en de renovatie van baan 2 t/m 10.

Met behulp van de pilot wilden we vaststellen of een clubmanager een structurele waarde heeft voor onze vereniging en binnen de begroting van de exploitatie te realiseren is. Het antwoord daarop is ja. In de visie van het bestuur is de rol van een operationeel manager onmisbaar voor de dagelijkse gang van zaken. Daarom komen we voor de komende ALV met een voorstel voor de instelling van deze functie met bijbehorend profiel en selectieprocedure.

Voor de huidige pilot hebben we gekozen om Robbert Schmidt te vragen deze rol te vervullen, omdat hij bekend is met de waarden van onze club en daarnaast veel kennis en kunde had om daarnaast de nieuwe banen bouw  te realiseren. Mede dankzij zijn inzet hebben wij de banenbouw succesvol kunnen afronden en hebben we veel geld kunnen besparen.

Na de pilot willen we de functie open stellen en een procedure vaststellen. Dit zullen we in een voorstel uitwerken en op de ALV toelichten. Op de website vind je een overzicht van de uitgangspunten uit de stip op de horizon. De uitgangspunten zijn afgelopen zomer door het bestuur vastgesteld en zijn een leidraad voor de uitvoering ervan. 
https://tiebreakers.planmysport.com/portal/page/pmsportal30/TVTieBreakers/Algemeen/ALV?_mode=16


In ons volgende nieuwsbericht zal de penningmeester uitleg geven over de stand van zaken op financieel gebied en de ontwikkelingen daaromtrent.

Met sportieve groet,
William

Klus- en tuindagen

Nieuws van 9 october 2015

Nog geen bardienst gedaan en wil je toch nog iets doen voor de club? Pak je kans en help mee om onze club klaar te maken voor de winter! Op 24 en 31 oktober organiseren we een 'klus- en tuindagen'. Tijdens deze dagen gaan we met een aantal leden de club en het groen op ons park winterklaar maken, dit allemaal onder leiding van de Tuincommissie, de Onderhoudscommissie en de Groundsman.

Wat is er zo al te doen op zo’n dag? De tuinklussers gaan aan de slag met de perken langs alle banen en rond ons tennispark. Mocht je in het bezit zijn van tuingereedschap, neem dit dan vooral mee. Voor diegene die dit niet hebben, is er gereedschap beschikbaar op het club.

Voor de klussers zijn er verschillende zaken die kunnen worden gedaan. Veel zal afhangen van het weer. We hebben typische buitenklussen, zoals het verplaatsen van toeschouwersbanken en het recht leggen van aantal tegels op de paden. Voor binnenwerkzaamheden hebben wij o.a. schilderwerk.

Voor het geval het op een van de geplande klusdagen slecht weer is, hebben we als backup-datum 14 november gekozen.

Ieder commissie zal de klussen voorbereiden en de teams verdelen, naar gelang wat je leuk vindt om te doen. De inschrijving voor deze klusdagen gaat via het bardienstsysteem. Dus eerst inloggen via de website en dan naar 24 of 31 oktober in het bardienstsysteem gaan. Mocht je vragen hebben, neem dan contact op met:
- Onderhoudscommissie: onderhoud@tiebreakers.nl (Boudewijn, Andre en Ester)
- Tuincommissie: tessviss@telfort.nl (Tess, Marijke en Robert)
- Groundsman: groundsman@tiebreakers.nl (Hans)
- Clubmanager: robbert@tiebreakers.nl (Robbert, mobiel 06 2839 5737)

Alvast dank namens de Tuin- en Onderhoudscommissie en tot ziens op de club!
Groet, 
Robbert
Clumanager

Bericht van de voorzitter

Nieuws van 4 october 2015

Beste leden,

Het is eind september, het seizoen zit er bijna weer op. 

Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. We hebben drie nieuwe banen, extra nieuwe leden, en we zijn actief met de organisatie van de vereniging, door nieuwe commissies, de wijze van besturen en een succesvolle pilot met de functie van clubmanager. Over de functie van clubmanager en de uitkomsten van deze pilot informeer ik je in het nieuwsbericht van volgende week.

De komende periode wil ik je graag informeren over waar we als bestuur mee bezig zijn geweest, wat ontwikkelingen zijn en waar de inzet van de leden gewenst is.

Voor de komende jaren staat een aantal belangrijke zaken gepland. Het gaat daarbij om vervanging van het tapijt in de hal, de renovatie van de oude banen en vervanging van de werkruimte en opslag voor onze groundsman en eventuele uitbreiding van het clubhuis en invulling van het gebruik van het veld aan het water. Ook onderzoeken we de mogelijkheid van zonnepanelen op het dak van de hal, inclusief  subsidiemogelijkheden hiervoor. Bij al deze zaken zijn leden actief betrokken.

Naast deze technische materiële zaken, zijn we als bestuur en een aantal leden bezig om de club, en de organisatorische inrichting ervan aan te passen naar de huidige tijd en onze ambities. Een voorbeeld ervan is de clubmanager met een operationele rol naar het personeel en de commissies, zodat het bestuur zich met de grote lijn bezig kan houden en niet operationeel actief is. Tegelijkertijd willen we de exploitatie van de banen efficiënter maken. Onderdeel daarvan is de samenwerking met onze tennisschool en de ambities voor de jeugd en het seniorentennis, zowel op recreatief en competitief gebied. Ook staat natuurlijk ons 20-jarig jubileumjaar voor de deur. Aan de invulling ervan wordt gewerkt, en we zoeken mensen die in een evenementencommissie willen plaats nemen. Meer informatie volgt daarover.

Ons doel is om ons park en de faciliteiten zo optimaal mogelijk beschikbaar te maken en te houden voor onze leden en ook te zorgen voor activiteiten naast de baan.

Tot zover deze update, veel plezier op en naast de banen en tot het volgende bericht.

William Bertrand
Voorzitter TV Tie-Breakers

 

Competitie Oranje en Najaarscompetitie Jeugd op zondag

Nieuws van 1 october 2015

Komende zondag 4 oktober grote drukte op de banen.

Let op: Er is competitie deze zondagochtend voor zowel de oranje competitie als de naarjaarscompetitie.

Omdat in de middag het CRET toernooi start, zijn vanaf 9.00 uur 10 banen in gebruik voor competitie.

Najaarstoernooi 2015

Nieuws van 8 september 2015

Heb jij al gepiekt tijdens de clubkampioenschappen...? Iets te vroeg! Het belangrijkste toernooi van het jaar moet nog komen. Gelukkig heb je nog een paar weken om weer in topvorm te komen. We zien je graag op het nazomertoernooi, om samen het zomerseizoen uit te zwaaien!

Ingrediënten voor het nazomertoernooi: leuke mixwedstrijdjes met sportieve tegenstanders, tussendoor een lekkere lunch met soep en broodjes, fantastische prijzen en een gezellige borrel. En dit overheerlijke gerecht wordt geserveerd op zondagmiddag 4 oktober, van 12.30 tot 17u.

Klinkt je dat als muziek in de oren? Schrijf je dan snel in en doe mee!

 • Je schrijft je individueel in: je speelt wisselende mixpartijen, van ongeveer gelijk niveau
 • Inschrijven gaat via de website (of via deze link)
 • Maak 5 euro over aan Lia Sibbel (NL18 INGB 0005654893, CGM Sibbel, Amsterdam)
 • Vermeld bij betaling ook je naam!
 • Pas wanneer je betaald hebt, ben je echt ingeschreven. Daar krijg je een bevestiging van.

Tot ziens op 4 oktober!

Lia, Toke en Wietske

PS: De CRET is nog niet op volle sterkte, we zoeken nog extra mankracht (m/v). Wil je structureel of incidenteel helpen? Laat het dan weten bij je inschrijving!

Locatie Tennisvereniging Tie-Breakers

Inschrijving winterlessen jeugd 2015

Nieuws van 28 august 2015

Hierbij wil ik laten weten dat jullie vanaf heden kunnen inschrijven voor de jeugdlessen van het winterseizoen 2015/2016 bij TV Tie-Breakers.

Bekijk de mogelijkheden hieronder en klik op het potloodje bij de eerste keuze (jeugd t/m 8 heeft maar 1 keuze). Het inschrijfformulier verschijnt. Controleer op stap 1 de persoonlijke gegevens. Let met name op het e-mailadres: je ontvangt daarop de bevestiging van de inschrijving, de groepsindeling en de factuur. In stap 2 wordt uw keuze voor de cursus bevestigd en kan de jeugd t/m 12 en 17 eventueel een tweede keuze aangeven. Geef in stap 3 aan wanneer je de lessen kunt volgen. Geef zo goed mogelijk aan wanneer je beschikbaar bent en/of absoluut verhinderd bent, zodat we een geschikte groep kunnen vinden. In stap 4 geef je de partners aan. Stem dit svp met hen af en vraag of zij ook inschrijven. In stap 5 ga je akkoord met de lesbepalingen en geef je de machtiging om het lesgeld per incasso te betalen inclusief het adres van de ouder/verzorger waar de factuur heen gaat.

Vragen
Mocht je nog vragen hebben of opmerkingen over de tennislessen, aarzel dan niet om ons te bellen op 06-27097406 of te mailen naar harold@cicgroup.nl

Met vriendelijke groet,

Harold Siekmann

Locatie Tennisvereniging Tie-Breakers

Clubkampioenschappen Senioren

Herinnering inschrijving en oproep vrijwilligers

Nieuws van 18 augustus 2015

Over iets minder dan twee weken is het alweer zover: de Clubkampioenschappen Senioren 2015! Deze worden gehouden van 29 augustus t/m 6 september.

Inschrijving

Heb je je nog niet ingeschreven? Doe dit dan snel! De inschrijving sluit op zondagavond 23 augustus. Dit jaar worden de enkelcategorieën niet meer op rating ingedeeld, je kunt je dus inschrijven voor een speelsterkte naar keuze.

Kook vrijwilligers

Tijdens het open toernooi is er overheerlijk gekookt. Dit willen we ook graag tijdens de clubkampioenschappen! Maar daarvoor zijn we hard op zoek naar vrijwilligers. Vind je het leuk om een avondje te koken? Stuur dan een mail naar tc@tiebreakers.nl met daarin je voorkeur voor een dag. Deze kookdienst geldt als een bardienst!

Een spetterende week!

We hebben mooi weer besteld dus het belooft een prachtige week te worden! Er zullen allerlei activiteiten en festiviteiten plaatsvinden, met als hoogtepunten de befaamde feestavond op vrijdag. Later volgt nog een gedetailleerd overzicht van de gehele week!

Tot op de clubkampioenschappen!

Met sportieve groet,

De TC

 

Clubkampioenschappen Senioren

Nieuws van 9 augustus 2015

Van 29 augustus t/m 6 september organiseren wij de jaarlijkse clubkampioenschappen voor senioren. Je kan inschrijven voor enkelspel, dubbelspel en mixed in elke speelsterkte. Het inschrijfgeld is € 5 per categorie.

INSCHRIJVEN: klik hier

Je kan inschrijven tot 22 augustus.

Tot ziens !

TC Tie Breakers

Appelsap Festival - Tuinklusdag - Hulp gevraagd Open Toernooi Jeugd

Nieuws van 5 augustus 2015

Overlast op Valentijnkade door Appelsap Festival t/m 8 aug 2015
I.v.m. met het Appelsap Festival is de Valentijnkade tijdelijk moeilijk toegankelijk. We hebben met de organisatie afgesproken dat alle leden van de tennisclub gewoon kunnen passeren, echter is het wel belangrijk dat jullie middels je tennisracket + KNLTB-pasje kunnen duidelijk maken dat je lid bent, omdat aan het begin van de valentijnkade bewakers staan, die de toegang blokkeren voor onbevoegde. Mochten hier klachten over zijn bel naar de club of direct naar clubmanager Robbert: 06- 2839 5737, dan nemen wij dit op met de organisatie.

Tuinklusdag op 15 augustus
Het is mogelijk om een klusdienst te draaien in plaats van een bardienst. Zo kun je je aanmelden voor de tuinklusdag op 15 augustus, van 10.0u-14.00u. De werkzaamheden zijn: tuinonderhoud: wieden, snoeien, misschien ook hier en daar iets rooien. Voor vragen over de tuinklusdag kun je mailen naar Tess Visser van de Tuincommissie: tessviss@telfort.nl. Inschrijven via website, via het bardienstsysteem (eerst inloggen): 
https://tiebreakers.planmysport.com/portal/page/pmsportal30/TVTieBreakers/Senioren/Bardienst?_mode=16 
Deze dienst is dus geldig als bardienstvervanger, uiteraard alleen als je je inschrijft en je dan ook bent. 

Evenementenhulp tijdens Open Toernooi Jeugd 
Ook de Jeugdraad kan tijdens het Open Toernooi voor de jeugd wel wat hulp gebruiken! Dit kan van alles zijn: pannenkoeken bakken of ondersteuning tijdens het toernooi. Inschrijving hiervoor gaat ook via het bardienstsysteem: 
https://tiebreakers.planmysport.com/portal/page/pmsportal30/TVTieBreakers/Senioren/Bardienst?_mode=16Meld je op de gekozen datum dan bij de wedstrijdtafel.

 

10e Open Tie-Breakers Jeugdtoernooi

BARBECUE DONDERDAG 13 AUGUSTUS

Nieuws van 28 juli 2015

Na het succes van vorig jaar organiseren we ook deze zomer weer een jeugdtoernooi: van maandag 10 t/m zondag 16 augustus.

Doe mee en vier met ons dat dit jaar ons Open Tie-Breakers Jeugdtoernooi 10 jaar bestaat!

Ook dit 10e toernooi kan je genieten van een barbecue, een suikerspinmachine, een ijscowagen en nog veel meer.

Genoeg redenen om je nu in te schrijven: klik hier voor het inschrijfformulier. De inschrijving sluit dinsdag 4 augustus, dus wacht niet te lang.

We zien je op de baan,

Groetjes de jeugdraad

Like onze facebookpagina en nodig al je vrienden en vriendinnen uit om ook mee te doen!

Het 20e Grolsch Open Tie-Breakers Toernooi is begonnen!

Nieuws van 22 juli 2015

Het 20e grolsch open Tie-Breakers toernooi is in volle gang! Eens per jaar is ons park in de ban van dit oergezellige toernooi. De gehele week worden er prachtige wedstrijden gespeeld en is er een vol programma met festiviteiten en drie-gangen maaltijden. Elk jaar weer zet de open toernooi commissie zijn beste beentje voor en werkt hard om er een top week van te maken!

Het voorweekend was een succesvolle start: mooi weer en lekkere loungemuziek van DJ Koen. Vanaf maandag is het volle bak vanaf 17.00 uur: op alle banen worden wedstrijden gespeeld en er is een druk feestprogramma. Zo heeft DJ Jarun op maandag een avond vol deephouse verzorgd, was er gisteren een spetterend optreden van de Amstel G band met blues en rock muziek en worden er vanavond jaren zestig hits gespeeld door Fine & Dandy, gevolgd door oldies muziek van DJ Koen. Ook zal er vanavond een service clinic gegeven worden door toptrainer Roderik Bratianu! Donderdag is er de alom bekende loterij met Rozan en haar zingende advocaat Danny en mag iedereen zijn talenten laten zien tijdens de karaoke met karaokemeester Koemans. En als dat nog niet genoeg is, dan is er altijd nog de spetterende feestavond op vrijdag! Dit jaar geheel in blacklight thema. Er wordt zelfs blacklight tennis georganiseerd! Als kers op de taart mogen we dit weekend kijken naar prachtige finalewedstrijden, onder het genot van loungemuziek van DJ Koen.

Elke dag lopen er fysio’s rond om massages en consulten te geven. En dat voor maar 5 euro! Rojo racketsports is er om je racket te bespannen en Motion 3 verkoopt tenniskleding. Vrijwillige kokers zetten zich in om heerlijke 3-gangen menu’s op te dienen. En dan zijn er nog vele vrijwilligers die werk verrichten op de achtergrond: er zijn prachtige eettafels gemaakt, velen hebben zich ingezet tijdens de klusdag en het park ligt er mooi bij dankzij de tuincommissie.

Elk jaar weer geniet iedereen van deze heerlijke week: spelers worden aangemoedigd, het terras is vol en onder het genot van een drankje wordt er gekletst en gedanst. Kortom, een week om niet te missen!

Kom langs en geniet samen met je clubgenoten!
Hopelijk tot snel!
Het Open Toernooi Team! ( OTC)
 


Menu’s deze week: (ook voor niet spelers)

Woensdag: ( vandaag)
Voor: Saoto soep
Hoofd: Roti kip speciaal
Na: Aardbeien ‘lawpie’

Donderdag:
Voor: Mozzarella salade
Hoofd: Pasta pesto met gegrilde groenten (vega)
Na: Ananas

Vrijdag:
Voor: Gazpacho (koude Spaanse tomatensoep)
Hoofd: Quinoa salade met of zonder kip, gegrilde groenten, olijven en feta (vega)
Na: Meloen

Zaterdag:
Pannenkoeken (naturel, spek en/of kaas)

Zondag:
Goulashsoep met Turks brood

Opknappen club voor Open Toernooi

Nieuws van 9 juli 2015

Wie helpt om onze club mooi te maken voor ons open toernooi? 

Op vrijdag 17 juli a.s. organiseren wij een klusdag, onder supervisie van de onderhoudscommissie. Als je liever geen bardienst doet, maar de voorkeur geeft aan het klussen, schrijf je dan snel in het bardienstsysteem via onze website. Niet vergeten eerst in te loggen, want anders kun je je niet inschrijven. Zoek naar 17 juli en vul je plek in.

Op de 17e hopen wij met een aantal van jullie de volgende zaken aan te kunnen pakken:
1) een aantal banken naast de banen verplaatsen/ schilderen.
2) Wat losse tegels op de paden goed leggen.
3) Kleine reparaties aan het hekwerk.
4) Overige kleine klusjes.

Alvast heel veel dank! 
De onderhoudscommissie (onderhoud@tiebreakers.nl): Boudewijn, André en Ester

 

Nieuwe banen feestelijk geopend met toptennis

Nieuws van 24 juni 2015

Op ons eigen tennispark vond zaterdag 6 juni vanaf 12 uur voor alle leden en sponsors een groot feest plaats ter ere van de opening van onze drie nieuwe gravel plus banen. Het feest werd extra speciaal door de komst van twee toptennissers tegen wie je kon spelen.  

Ballen los!
Het feeststond geheel in het teken van de nieuwe banen, nieuwe leden, sponsors en sportieve mogelijkheden. De middag begon met een toss voor oud-nieuwe leden.Ook kon je meedoen aan tennis-clinics van de tennisleraren van CIC. Vooral het meten van je servicesnelheid was een succes. Om 16 uur was er een mooi welkomstwoord van onze voorzitter William Bertrand, plus een dankwoord van onze clubmanager Robbert Schmidt voor het projectteam dat de banenuitbreiding mogelijk heeft gemaakt: Erik Dooyeweert, Henk Geitenbeek, Amika Singh, Rob Hulst, Catherina Klandermans, Ian Snieders, Dorien Dijk en Robbert Schmidt. Daarna gingen de ballen letterlijk los! De projectverantwoordelijke gemeenteambtenaar knipte een groot net met ballen door. Hierdoor stuiterden een heleboel ballen de baan op waarmee de banen nu officieel zijn geopend.

Toptennis
De hele dag werd er door jong en oud getennist, en waren er leuke prijzen te verdienen. In de namiddag werden we verrast door de komst van twee Nederlandse tennistoppers, Elke Tiel en Jeroen van der Ven. De 19-jarige ElkeTiel is voormalig Nederlands kampioen van 2012 en wordt getraind door onze trainer Roderik Bratianu. Haar doel is de top 50 van de wereld te bereiken. Zij gingen de strijd aan met Heren I van Tie-Breakers: Steffan Kokkelink en Tim America. Maar ook werd de recreatieve speler uitgedaagd door het duo om een puntje te scoren. De middag werd afgesloten met de finale van de interne wintercompetitie voor heren: 'King of the court'. Op een zonnig terras was het nog lang gezellig. Voor een impressie van deze topdag kun je de foto's van Ian Snieders bekijken: http://www.cproductions.nl/album/tie-breakers

Single middag 2015

Enkelen doe je samen!

Nieuws van 13 juni 2015

Hij komt er weer aan: de singlemiddag! Dit jaar op zondag 5 juli, van 12-17u. Voor iedereen die graag alleen op de baan staat, maar natuurlijk ook voor fervente dubbelaars die het voor de verandering wel eens in hun eentje willen proberen. Schrijf je in en doe mee!

Je wordt ingedeeld in een poule met mensen van je eigen sterkte, zodat je hopelijk een aantal spannende wedstrijden speelt. We hebben 10 banen tot onze beschikking en de wedstrijden duren 45 minuten. Tussendoor heb je pauzes, zodat je ook de anderen kunt zien tennissen.

Wil je meedoen?

 • Meld je dan vóór 28 juni aan door hier te klikken (of in de mailing onderaan)
 • Zorg dat je alle contactgegevens goed invult
 • Maak 5 euro over aan Lia: NL18 INGB 0005654893 (t.n.v. CGM Sibbel)
 • Vermeld bij betaling ook de naam waaronder je je hebt ingeschreven!
 • Vermeld bij betaling aub ook de singlemiddag.
 • Pas wanneer je hebt betaald, ben je echt ingeschreven. Daarvan krijg je dan een bevestiging.

En natuurlijk geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt!

Tot ziens op zondag 5 juli!

De CRET
Lia, Toke, Wietske

Locatie Tennisvereniging Tie-Breakers

Opening nieuwe banen

Nieuws van 5 juni 2015

Tie-Breakers viert uitbreiding van 3 banen met voormalig Nederlands tenniskampioen!

Op spectaculaire wijze zullen morgen, zaterdag 6 juni, de nieuwe banen worden geopend. Daarbij zullen 2 Nederlandse tennistoppers, Elke Tiel en Jeroen van der Ven, de strijd aangaan met Heren I van Tie-Breakers: Steffan Kokkelink en Tim America. Maar ook de recreatieve speler zal worden uitgedaagd door het duo om een puntje te scoren! De 19-jarige Elke Tiel is voormalig Nederlands kampioen van 2012 en wordt getraind door onze trainer Roderik Bratianu. Haar doel is de top 50 van de wereld te bereiken. Iedereen is van harte welkom om te genieten van mooi tennis met een drankje op het zonovergoten loungeterras! Het programma:

12.00 -16.00 uur:            Toernooi nieuwe-oude leden met tennis clinics
16.00 uur:                      Spectaculaire opening
16.30-18.00 uur:             Kidsspelen (ook voor kinderen die geen lid zijn)
17.00 -18.00 uur:            Demonstratiewedstrijd
18.00 uur:                      Prijsuitreiking en start borrel
18.00 uur:                      Finale King of Court

Komt allen!

Opening nieuwe banen: toss en tennisclinics

Nieuws van 2 juni 2015

De nieuwe banen gaan open! 

Op 6 juni worden onze drie nieuwe banen feestelijk geopend. En op diezelfde middag, van 12 tot 16 uur, organiseren we een kennismakingsevenement voor 'oude' en nieuwe leden. De inschrijving was al eerder open voor de nieuwe leden, maar nu kan iedereen zich aanmelden!

De middag zal bestaan uit 3 leuke activiteiten, waarlangs iedereen kan rouleren:

 • Tossen’ op een aantal buitenbanen: we delen je in in korte mixdubbelwedstrijdjes. 
 • Een tennisclinic onder leiding van de tennisschool CIC, op de binnenbanen. Ook kun je daar d.m.v. een snelheidsmeter zien hoe snel je kunt serveren of slaan.
 • Tijdens de pauzes kun je kennismaken en bijkletsen met de andere deelnemers en commissie- en bestuursleden.

We zien jullie dus allemaal graag op zaterdag 6 juni van 12.00u tot 16.00u! Vanaf 11.30u kun je al binnen komen lopen voor een kopje koffie of thee. 

Uiteraard houden we tijdens dit evenement zoveel mogelijk rekening met speelsterktes, maar zie het vooral als een leuke en gezellig tennismiddag om elkaar beter te leren kennen. 

Zoals eerder vermeld zullen op dezelfde middag, vanaf 16.00u, ook de nieuwe banen officieel worden geopend. Aansluitend vinden er mooie demonstratiewedstrijden plaats op Centre Court én de finale van de King of Court! Het feest is voor alle leden en ook de jeugd kan letterlijk zijn slag slaan en mooie prijzen winnen op één van de nieuwe banen! Kom dus vooral in tennistenue.
 
Het belooft zeer warm te worden! Na de wedstrijden is er voor alle leden een loungeborrel met DJ op het terras. Dus kom langs, dan maken we er met z’n allen een swingend feest van! 

We kunnen niet wachten om je te verwelkomen op deze feestelijke middag! Wil je meedoen? Aanmelden kan door HIER te klikken (of in de mailing onderaan). Meld je aan voor 4 juni!  

Heb je vragen! Neem contact op met:
De CRET - recreantencommissie (cret@tiebreakers.nl);
Harold Siekmann - van de tennisschool (harold@cicgroup.nl), of 
Robbert Schmidt - jullie clubmanager (robbert@tiebreakers.nl / 06-28395737)

Hopelijk tot snel!

De Cret
Lia, Toke, Victoria en Wietske

Locatie Tennisvereniging Tie-Breakers

Midzomernachttoernooi 2015 EN de CRET zoekt nieuwe leden!

Nieuws van 27 mei 2015

Ook dit jaar vieren we het begin van de zomer met een gezellig toernooi. Op zaterdagavond 20 juni van 18.45 tot middernacht vindt ons Midzomernachttoernooi plaats.
Vlak voor de langste dag van het jaar, komen we samen om lekker te tennissen. We maken er een mooie zomeravond van, met leuke mixwedstrijden, lekkere tapas en een feestelijk drankje!

Wil je meedoen?

 • Je speelt dit toernooi als gemengd dubbel. Geef dus aan met wie je deze avond speelt.
 • Introducés als partner zijn welkom
 • Schrijf je beide apart in, vóór 15 juni. Ook als je geen lid bent, kan dit via de website (klik hier).
 • Zorg dat alle contactgegevens kloppen: vooral telefoonnummer en e-mailadres
 • Maak per koppel € 6,00 over aan Lia: NL18 INGB 0005654893 (t.n.v. CGM Sibbel, Amsterdam)
 • Vermeld ook bij betaling de namen van beide spelers!

Pas wanneer jullie hebben betaald, ben je echt ingeschreven. Daarvan krijgen jullie dan een bevestiging.

Mocht je echt geen speelpartner kunnen vinden laat het ons weten via de mail, mogelijk kunnen wij helpen.

En dan nog iets:
De CRET is op zoek naar versterking! Heb je zin om iets te doen voor de club? Wil je samen met ons de seizoenstoernooien en de toss organiseren? Leuk, kom erbij! Meld je aan via cret@tiebreakers.nl, of spreek ons aan op de club.

Tot snel!

De Cret
(Commissie Recreatief Tennis)
Lia, Toke, Victoria en Wietske

Locatie Tennisvereniging Tie-Breakers

OPROEP AAN DJ'S

Nieuws van 23 mei 2015

Korte tijd geleden heeft het bestuur samen met de Open Toernooi commissie een fantastische dj-set aangeschaft. Het is de bedoeling dat hier ook fantastische plaatjes opworden gedraaid en daarom zijn wij hard op zoek naar leden die kunnen dj-en! Dus kun je goed draaien en vind je het leuk om dat op vrijwillige basis zo nu en dan voor Tie-Breakers te doen? Meld je dan nu aan bij de feestscommissie door een e-mail te sturen aan: feestcommissie@tiebreakers.nl.

FEESTEN!

Nieuws van 23 mei 2015

Zaterdag en zondag 30-31 mei: Competitieslotfeest

Het einde van de competitie nadert alweer snelen dat geeft natuurlijk alle reden voor een goed feestje in het eindweekend! Zowel op zaterdag 30 mei als op zondag 31 mei staat aan het einde van de dag een buffet voor de competitiespelers klaar.  Daarna is iedereen welkom om te luisteren naar de lekkerste plaatjes van dj Rene (zaterdag) en dj Norbert (zondag) vanaf 21.00 uur. Komt allen!

Zaterdag 6 juni: TC Banenopeningsfeest

Tie-Breakers heeft nieuwe banen! De nieuwe banen zijn sinds kort in gebruik. Op 6 juni 2015 openen we om 16.00 uur onze nieuwe banen officieel en volgt een knalfeest op ons eigen park voor jong en oud. Het feest staat in het teken van de sportieve mogelijkheden die de nieuwe banen, nieuwe leden en sponsors met zich meebrengen. Houd onze website, Facebook en de nieuwsbrieven goed in de gaten voor updates. Jij komt toch zeker ook! Highlights: 'catch the balls' opening, demo tennis, meet je servicesnelheid, borrelen, eten, beats, dansen, prijzen, kampvuur.

Aanvang: 16:00 uur           Aanwezig: 15:30 uur!

Info: website, nieuwsbrief en Facebook. Wie gaan er? Log in op Facebooken en ontdek wie er gaat.

Contact: feestcommissie@tiebreakers.nl

Inschrijven Zomerrecreantencompetitie

Nieuws van 7 mei 2015

Schrijf je nu in voor de Zomerrecreantencompetitie 2015!

Let op: dit jaar alleen voor spelers met sterkte 8 of 9.

Deze gezellige clubcompetitie is bestemd voor iedereen die lekker wil tennissen en kennis wil maken met andere clubleden. Beginnende spelers kunnen ervaring opdoen met het spelen van wedstrijden. Vooral voor nieuwe leden is dit een unieke kans om kennis te maken met de club en andere leden. Er wordt serieus gespeeld en er zijn mooie prijzen te winnen, maar de nadruk ligt op het samen spelen en niet zo zeer op de prestatie.

De wedstrijden worden gespeeld op een aantal ochtenden en middagen in het weekend, in juni tot begin juli, met een slotdag eind augustus. De slotdag duurt van 10:00 tot 16:00. Er is voor iedereen een soepmaaltijd. Ook is er prijsuitreiking (Voor iedereen is er een prijs).

Je (dubbel)speelsterkte moet 8 of 9 zijn. Dalurenkaarthouders kunnen niet meedoen. De kosten voor deelname zijn 6 euro.
Informatie over de speeldata en hoe je je kunt inschrijven is te vinden op de clubsite:
https://tiebreakers.planmysport.com/portal/page/pmsportal30/TVTieBreakers/Senioren/Recreanten%20competitie

Inschrijven kan tot 17 mei, maar doe het zo snel mogelijk als je zeker wilt zijn van deelname.

Tot ziens in juni!
Het Zorecoteam

Vacature junioren-ledenadministratie

Nieuws van 1 mei 2015

Beste leden,

Tie-Breakers is op zoek naar iemand die een bijdrage wil leveren aan een onderdeel van de ledenadministratie, namelijk de junioren-ledenadministratie. Deze functie kun je vanuit je huis en in je eigen tijd doen.


Het begin en het einde van het seizoen zijn meestal de piekmomenten voor de ledenadministratie: het is van belang om alle aanmeldingen, overschrijvingen en opzeggingen op tijd te verwerken. Je bent dan een belangrijke schakel in communicatie naar leden toe. Ook zorgdragen voor goed contact met het administratiekantoor, tennisschool CIC en de senioren-ledenadministratie zijn van groot belang om alle wijzigingen met betrekking tot de leden goed door te voeren.

Tijdens het seizoen is het vaak nog een kwestie van enkele wijzigingen (bijv. adreswijzigingen bij verhuizingen) doorvoeren of nieuwe leden aanmelden bij de bond zodat ze gauw mee kunnen doen aan de wedstrijden. 

Onze ledenadministratie wordt bijgehouden in het systeem PlanMySport. Takenpakket:
• nauwkeurig verwerken van nieuwe aanmeldingen en opzeggingen in PlanMySport
• wijzigingen muteren in PlanMySport en ook elk jaar controles doen (opvragen van gegevens bij leden, JC en tennisschool CIC) van bijv. slapende leden
• beheer administratieve gegevens leden
• verstrekken van spelerspassen en opvragen pasfoto’s van spelers indien een nieuwe KNLTB-pas moet worden opgevraagd
• informatie verstrekken via de mail en vragen beantwoorden van jeugdleden over bijv. lidmaatschap en wachtlijst.

Vind je het leuk om Tie-Breakers te helpen of heb je nog vragen over de functie, neem dan contact op de Ledenadministratie (ledenadministratie@tiebreakers.nl) of de Jeugdcommissie (jc@tiebreakers.nl).

Hartelijke groet,
de Ledenadministratie & de Jeugdcommissie

Let op: afhangen met je KNLTB-pas van 2015

Nieuws van 25 april 2015

Beste leden, vanaf nu kunnen jullie alleen nog afhangen met de KNLTB-pas van dit jaar 2015. Passen van voorgaande jaren zijn niet meer geldig.

Openingstijden Koningsdag 2015

Nieuws van 24 april 2015

Op Koningsdag zijn het park en het clubhuis geopend van 09.00 uur tot 14.00 uur.   
Na 14.00 uur zijn het park en het clubhuis gesloten. Dus als je wilt tennissen: wees er bijtijds bij en stort je daarna -  moe maar voldaan - in het feestgewoel.

Update waterpomp

Nieuws van 24 april 2015

De nieuwe waterpomp wordt vanmiddag rond 14.30u geplaatst. Daar de verloopstukken van de motor 5 uur moeten drogen voordat er druk op mag komen, kan er vandaag niet meer buiten worden gespeeld. Als alles goed gaat zijn de banen morgen, zaterdag 25 april, weer beschikbaar.

Om er zeker van te zijn dat de banen bespeelbaar zijn: bel het clubhuis.

Hartelijke groet,
Het bestuur

Onbespeelbare banen wegens kapotte waterpomp

Nieuws van 23 april 2015

Vandaag, donderdag 23 april, is de waterpomp stuk gegaan. Daardoor kan er niet gesproeid worden en zijn de banen tot morgen einde van de middag onbespeelbaar. Zonder sproeien beschadigen namelijk onze banen. Robbert, onze clubmanager, heeft de brandweer bereid gevonden de banen vanavond te sproeien. Daardoor waren er 5 banen beschikbaar. Door snel handelen wordt er gelukkig morgen al een nieuwe pomp geïnstalleerd. De verwachting is dat rond vier uur het werk gedaan is. Bel vrijdag eerst naar de club als je wilt spelen.

Met sportieve groet,
Het bestuur

Nieuwsbrief april 2015

Nieuws van 16 april 2015

Nieuwe banen
De beloofde baanuitbreiding met 3 Gravel-plus banen is gereed en klaar om door jullie getest te worden vanaf aanstaande zaterdag. We hebben slechts 30 leden per baan aangenomen - een derde van het gebruikelijke aantal leden per baan - en hopen daarmee de banendruk aanzienlijk te hebben verlaagd. De officiële opening van de banen zal plaatsvinden op 6 juni ( programma info volgt later).

Wel willen we nog op het volgende wijzen:

In de maand april mogen er voorlopig geen trainingen of competitiewedstrijden op deze banen worden gespeeld. De banen hebben tijd nodig om wat harder te worden. Extreem voetenwerk kan in het begin schade aanbrengen aan de banen.

Er zal de komende weken hard gewerkt worden aan het openbare gebied, waar ook onze fietsen/scooterstalling komt. Wellicht leidt dit tot wat overlast, wij vragen hiervoor begrip.

Veel tennisplezier op de nieuwe banen!


Tijdig betalen van facturen 
Dit jaar heeft het niet tijdig betalen van facturen m.b.t. contributie, trainingen en barafkoop weer geleid tot veel extra werk, kosten en frustratie bij welwillende vrijwilligers, barpersoneel en ons administratiekantoor. Wij doen een dringend beroep op alle leden om betalingsverplichtingen tijdig na te komen, daarnaast zijn wij genoodzaakt de aanmaningsprocedure aan te scherpen. Dus doe iedereen een plezier en betaal die factuur op tijd.


Koningsdag 27 april - openingstijden 
Op Koningsdag is het park en het clubhuis geopend van 09.00 uur tot 14.00 uur.   
Na 14.00 uur is het park en het clubhuis gesloten. Dus als je wilt tennissen: wees er bijtijds bij en stort je daarna -  moe maar voldaan - in het feestgewoel.


Bardiensten 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al gemeld zijn de bardiensten opengezet. Senioren leden kunnen zich via de site voor een dienst inschrijven (jeugd en houders van een dalurenkaart zijn vrijgesteld).  Inschrijven voor een bardienst doe je als volgt: inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord en dan onder senioren, onder bardienst. De rest wijst zich vanzelf. 

Vanaf dit jaar zijn er (weer) maximaal drie diensten per dag  met een duur van tussen de vier en vijf uur (zoals dit ook tot 2012 gebruikelijk was).  De voornaamste reden van deze (her)aanpassing is dat in de praktijk bleek dat het voor de vaste medewerkers te tijdrovend is om gedurende hun dienst meerdere keren nieuwe barvrijwilligers in te werken en ook dat door de korte duur van de dienst een barvrijwilliger onvoldoende vaardigheid kreeg in het verrichten van bepaalde handelingen. Daardoor moest de vaste medewerker verhoudingsgewijs veel tijd  besteden aan het instrueren.

Let op!  
Wij adviseren iedereen om de inschrijving voor een bardienst te doen vóór 1 mei a.s.   
Elk jaar gebeurt het weer dat er leden zijn die zich pas tegen het eind van het seizoen willen inschrijven voor een bardienst. Het kan dan voorkomen dat er geen of te weinig plekken meer beschikbaar zijn. En dat, terwijl er in de maanden daarvoor plekken niet bezet zijn geweest en het daarom soms noodzakelijk was één of meer extra betaalde medewerkers in te huren. Leden die zich niet vóór 1 mei hebben ingeschreven en die daardoor geen mogelijkheid meer hebben een inschrijving te doen kunnen hieraan geen rechten ontlenen en blijven de barafkoop van € 60,-  verschuldigd. 

Het is niet toegestaan dat kinderen achter de bar en/of in de keuken komen. Houd daar rekening mee als je voor een bardienst bent ingeroosterd. En, mocht je genoodzaakt zijn vervanging te zoeken voor jouw bardienst dan kan die vervanging alleen worden gedaan door leden van onze vereniging. Kinderen, partners, buren, vrienden etc. van het desbetreffende lid mogen de bardienst dus alleen overnemen als zij lid van onze vereniging zijn en bovendien 18 jaar of ouder zijn. 

Hartelijke groet,
Het bestuur

Voorjaarstoernooi 2015 - Afgelast!

Nieuws van 28 maart 2015

Helaas! De CRET heeft moeten besluiten om het voorjaarstoernooi af te gelasten... er komt teveel regen aan, vandaag, vannacht en morgen. Ook als het morgen tussendoor opklaart, verwachten we dat de banen te nat zijn om op te spelen.

Sorry! Alle deelnemers krijgen hun inschrijfgeld teruggestort in de loop van de week. Hopelijk tot ziens op ons zonnige Midzomernachttoernooi, op zaterdag 20 juni!

Lia, Toke, Victoria en Wietske

We gaan van start dit weekend!

Nieuws van 26 maart 2015

Beste leden,

We beginnen het nieuwe seizoen met een spetterend feestweekend voor onze leden! De volgende evenementen staan er voor dit weekend op de agenda:

Zaterdag 28 maart
13.00 - 17.30 uur: Mooie demonstratiewedstrijden van de hogere competitieteams
17:30 - 18.00 uur: Competitiebijeenkomst
18.00 - 19.00 uur: Borrel
Vanaf 19.00 uur: Spaans eten, 10 euro p.p. (paella, salade en tapas). Voorinschrijving kan nog steeds via tc@tiebreakers.nl Iedereen is welkom, maar vol is vol...
Vanaf 21.00 uur: Openingsfeest voor álle leden in Spaanse sferen. Cocktails, zwoele muziek en een Spaanse 'selfie-corner'! Alle leden zijn welkom en Spaanse kledij is absoluut niet verplicht maar draagt wel bij aan de feestvreugde!

Zondag 29 maart
11.00 - 17.00 uur: Voorjaarstoernooi. 
Iedereen heeft zin om weer het gravel op te gaan, kom langs en ontmoet elkaar op en naast de baan! Maak nieuwe tennisafspraken en -vrienden en trap samen met ons het seizoen af.
Je kunt je helaas niet meer inschrijven als deelnemer, maar je bent natuurlijk wel van harte welkom op de club!

Ophalen clubpasjes + info voor de nieuwe leden
Iedereen heeft een pasje nodig om te kunnen afhangen, dus: heb je je contributie betaald, kom dan dit weekend je pasje afhalen. Nieuwe leden die vragen hebben over de club: onze clubmanager Robbert is aanwezig om jullie te helpen. Ook kun je dan even kennismaken, zodat je hem op een later moment weet te vinden.

Van de leden die na 10 maart lid zijn geworden hebben we helaas de ledenpas nog niet ontvangen van de KNLTB. Naar verwachting ontvangen we die begin april. Deze leden krijgen persoonlijk bericht van de ledenadministratie wanneer de pas opgehaald kan worden in het clubhuis. 


Haal dus op de volgende tijdstippen je pas op:
Zaterdag 28 maart van 12.00 - 13.30 uur
Zondag 29 maart van 10.00 - 12.00 uur

Mocht het je niet lukken dit komend weekend je pasje op te halen, dan liggen de pasjes vanaf aanstaande maandag achter de bar.

Bardiensten/ kookdiensten en vrijwilligersactiviteiten
Vergeet niet om je via onze website in te schrijven voor je bardienst, doe dit vóór 1 april . Alle roosters staan al klaar op de website. Competitiespelers zijn verplicht hun bardienst te draaien tijdens de competitiedagen.

Mocht je liever niet achter de bar staan, dan zijn er voldoende mogelijkheden om iets anders te doen voor de club. Wij zijn namelijk ook nog op zoek naar de volgende vrijwilligers:
 

 • Kokers/Meehelpen bij een kookdienst i.p.v. een bardienst. Mail naar tc@tiebreaker.nl
 • Onderhoudsvrijwilligers: vrijwilligers die zin hebben om af en toe te klussen of gewoon een handje willen helpen bij het onderhouden van ons park. Mail naar onderhoud@tiebreakers.nl
 • Tuinhobbyisten: wij zijn een tuincommissie gestart en nu zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te helpen aan het groenonderhoud op ons park en/ of mee te denken met nieuwe groenplannen. Mail naar Robert Hubers: rjwhubers@yahoo.com
 • Jeugdondersteuners: helpen met de jeugdtoss, koken voor de jeugddag. Mail naar jc@tiebreakers.nl


Vacatures voor belangrijke commissies

 • Ledencommissie, mail naar ledenaministratie@tiebreakers.nl
 • Ledenadministrateur junioren;  met name aan- en afmeldingen van junioren verwerken, per e-mail informatie verstrekken
 • Ondersteunend lid voor ledencommissie: hulp bij verwerken e-mailbox ledenadministratie, bewerken en uploaden digitale foto’s en back-up voor collega-administrateurs etc. 
 • WEBMASTER: Voor iemand met affiniteit met ICT.  Mail naar Wouter Wester: w.wester@aerlines.nl


Mocht je vragen hebben of je talenten willen aanbieden voor de club of een project, dan kun je altijd mailen naar onze clubmanager Robbert: robbert@tiebreakers.nl of bellen op nummer 06-2839 5737.

Tot snel!
Robbert Schmidt
Clubmanager

Nieuwsbrief maart 2015

Nieuws van 13 maart 2015

Bardiensten
De bardiensten zijn opengezet en de leden kunnen zich vanaf  nu via de site voor een dienst inschrijven. Bestuursleden en commissieleden zijn vrijgesteld van de bardienst. Dit geldt ook  voor leden die anderszins al werkzaamheden voor de vereniging verrichten (weet je niet zeker of je bent vrijgesteld vraag het aan het Lidy van Sunder via secretaris@tiebreakers.nl). Leden van verdienste en ereleden zijn ook vrijgesteld. Uiteraard is het altijd mogelijk en zelfs erg gewenst om – ondanks een vrijstelling –
 toch een bardienst te draaien.

Voor competitiespelers geldt de verplichting een bardienst te draaien (tenzij je bent vrijgesteld). De spelers van de zaterdagcompetitie worden verzocht op een competitiezondag een dienst te draaien en de spelers van de zondagcompetitie worden verzocht zich in te schrijven voor een bardienst op zaterdag.  Competitiespelers kunnen de bardienst niet afkopen!

Let op!
Wij adviseren iedereen om de inschrijving voor een bardienst te doen vóór 1 mei a.s. Elk jaar gebeurt het weer dat er leden zijn die zich pas tegen het eind van het seizoen willen inschrijven voor een bardienst. Het kan dan voorkomen dat er geen of te weinig plekken meer beschikbaar zijn. En dat, terwijl er in de maanden daarvoor plekken niet bezet zijn geweest en het zelfs soms noodzakelijk was een extra betaalde medewerker in te huren. Leden die zich niet tijdig (vóór 1 mei) hebben ingeschreven en die daardoor geen mogelijkheid meer hebben een inschrijving te doen, kunnen hieraan geen rechten ontlenen en zijn de barafkoop verschuldigd.

Ten slotte graag nog aandacht voor het volgende: het is niet toegestaan dat kinderen achter de bar en/of in de keuken komen. Houd daar rekening mee als je voor een bardienst bent ingeroosterd. En, mocht je genoodzaakt zijn vervanging te zoeken voor jouw bardienst dan kan die vervanging alleen worden gedaan door leden van onze vereniging. Kinderen, partners, buren, vrienden etc. van het desbetreffende lid mogen de bardienst alleen overnemen als zij zij lid van onze vereniging zijn en bovendien 18 jaar of ouder zijn.

Geen contante betalingen meer
Vanaf 1 maart jl. kan alleen nog maar met pin betaald worden. Contante betalingen worden niet meer geaccepteerd. Uitzonderingen hierop worden gemaakt voor jeugdleden die niet over een pinpas beschikken.

Jaarkalender
De jaarkalender 2015 is gereed. De kalender staat op de site. Zie hier.

Nationale Dodenherdenking 4 mei
Vanaf dit jaar zal er op de club aandacht zijn voor de Nationale Dodenherdenking op 4 mei. De leden zullen worden verzocht om tijdig de (les)banen te verlaten tot na herdenking. Tijdens de herdenking worden de twee minuten stilte in acht genomen.

Ereleden en Leden van verdienste
Onze vereniging heeft in de afgelopen jaren een aantal leden benoemd tot Erelid of Lid van verdienste.  Over het algemeen betreft het leden die heel actief zijn (geweest) voor de vereniging. In de vergadering van januari 2015 heeft het bestuur een protocol vastgesteld waarin richtlijnen worden gegeven om een voordracht te doen. Natuurlijk zijn die richtlijnen ‘niet in beton gegoten’ maar het is goed de criteria nu min of meer op papier te hebben. En daardoor inzichtelijk voor alle leden. In het protocol zijn ook twee nieuwe onderscheidingen opgenomen t.w. de Vrijwilligersjaarprijs  en de Jeugdprijs. Zie hier. Hier vind je ook de namen van de huidige Ereleden en Leden van verdienste.

Jubileum
2015 is het jaar dat Tiebreakers 20 jaar bestaat. Om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan, zoeken we enthousiastelingen. Natuurlijk zal er een feest gevierd worden (en ja, we hebben een feestcommissie, maar die werkt in dit geval graag samen met een jubileum-team). En er kan kan nog veel meer worden georganiseerd ter ere van het 20-jarige bestaan. Denk bijvoorbeeld aan een diner, een (tennis)clinic, een speciaal toernooi, een jubileumuitgave van het clubblad, een foto-tentoonstelling... 

Heb jij leuke ideeën en/of wil je je graag bij de legendarische leden behoren die dit jubileum onvergetelijk maken, stuur dit dan in een email naar feestcommissie@tiebreakers.nl We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Stand van zaken seniorenlessen, mogelijkheid om in daluren te komen lessen
De seniorenlessen voor aankomend zomerseizoen zitten zo goed als vol. Op vrijdagavond is er nog ruimte in de 10-weekse reeks (start begin juni) en op de andere dagen tussen 22u00 en 23u00. Zie hier de mogelijkheden.
Vanwege de grote belangstelling zijn het Bestuur en CIC Tennis aan het nadenken over extra lescapaciteit in de avonduren. Wellicht komt er vanaf eind april/begin mei een mogelijkheid om in de hal te komen lessen. Het is daarnaast natuurlijk ook mogelijk om overdag te komen (privé-)lessen. Dit kan in overleg op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 9u00 en 16u00. Mocht je interesse hebben stuur dan een bericht naar harold@cicgroup.nl

Hartelijke groet,
Het bestuur

Voorjaarscompetities - opstellingen en programma's senioren

Nieuws van 13 maart 2015

Klik op de titel voor de opstellingen en programma's.

Openingsweekend 28 en 29 maart

Nieuws van 11 maart 2015

Beste leden, 

In het weekend van 28 en 29 maart vindt een spetterend openingsweekend plaats! Het programma: 

Zaterdag 28 maart: Competitievoorbereidingsdag voor de hoogste teams 
Op zaterdag zullen de hoogste competitieteams zich alvast voorbereiden op het competitieseizoen. Kom vanaf 14.00 uur kijken naar mooie wedstrijden! 
Om 17.30 is de competitiebijeenkomst voor alle teams waarop borrel met hapjes volgt. 
Tussen 19.00 en 20.00 is er Spaans eten. Wil je mee eten? Geef je dan voortijdig op door een mail te sturen naar tc@tiebreakers.nl. Vol = vol. 
Vanaf 21.00 u gaat het dak eraf met DJ Koen! Net als het eten, zal ook het feest een Spaans thema hebben. Het wordt een groots openingsfeest om de start van het seizoen te vieren! 

Zondag 29 maart: Openingstoernooi 
Als kers op de taart, vindt op zondag het openingstoernooi plaats voor de niveaus 6 t/m 9. Er worden wedstrijden gespeeld tussen 11.00 en 17.00 uur en er zal een heerlijke lunch geserveerd worden met soep en broodjes. Inschrijving is wegens overweldigend succes helaas niet meer mogelijk. Je kunt je nog wel opgeven als reserve. 

Bardienst tijdens de competitie 
Voor competitiespelers is het verplicht een bardienst te draaien tijdens de competitie. Geef je daarom tijdig op! We zijn ook hard op zoek naar mensen die het leuk vinden om tijdens de competitie een maaltijd te maken voor de competitiespelers. Het is mogelijk om in plaats van je bardienst, een kookdienst te draaien! Wil je een kookdienst draaien? Mail dan naar tc@tiebreakers.nl

Pinbetaling 
Graag willen we jullie er nog een keer op wijzen dat er tegenwoordig alleen nog maar met pin betaald kan worden. 

Invallers 
Wil je geregistreerd staan als invaller tijdens de competitie? Check of je op de invallijst staat die gepubliceerd is op  www.tiebreakers.nl onder de link ‘competitie-indeling’. Als je niet op de lijst staat, geef je dan op door een mail te sturen naar tc@tiebreakers.nl.

Tot ziens op het openingsweekend van 28 en 29 maart! 
Met vriendelijke groet, 
De Technische Commissie 

Spelen in maart

Nieuws van 6 maart 2015

Beste leden en winterkaarthouders,

Zoals jullie weten hebben de banen er vanaf half januari uit gelegen vanwege de vorst. Gravelbanen kunnen niet goed tegen vorst, omdat dan de lijnen omhoog komen. Wanneer het overdag dooit, worden de banen papperig, Het water kan niet weglopen, omdat de ondergrond nog bevroren is.

Elke winter liggen de banen er 6 tot 8 weken uit, maar gelukkig was er de afgelopen 2 weken een aantal dagen zonder vorst, zodat we konden beginnen met het groot onderhoud van de banen (frezen en bijvullen van de gravel). Hans, Peter, John en leden van de onderhoudscommissie (Ester en André) hebben hard gewerkt om de banenklaar te krijgen.

Deze week gaan we de banen weer openstellen om te spelen. Alleen baan 9 blijft voorlopig onbespeelbaar, omdat deze nog verplaatst moet worden, zodat we straks een pad hebben naar de nieuwe banen. Omdat de banen minimaal 2 weken nodig hebben om echt goed hard te worden, willen wij jullie vragen om in het begin heel voorzichtig te spelen op de banen en de volgende zaken even goed in de gaten te houden:

 • Omdat de baan nog zacht is, graag geen glij-oefeningen of extreme wedstrijden spelen.
 • Bij regen tijdig van de baan en de baan goed laten drogen voordat je na regen er weer op gaat.
 • Mocht je gaan trainen, graag geen oefeningen doen met zwaar voetenwerk.
 • Banen goed slepen (in een cirkelbeweging van buiten naar binnen, dus ook niet gaan zigzaggen, want dan sleep je de gravel naar buiten.
 • Mocht het regenen of vriezen, dan kun je gerust bellen naar het clubhuis om te vragen of de banen bespeelbaar zijn.

Begin rustig met tennissen, want dit voorkomt blessures, en op deze manier hebben we het hele jaar plezier van goede banen. Veel speelplezier gewenst en dank voor jullie medewerking!

Groundsman Hans
Clubmanager Robbert

Bespeelbaarheid buitenbanen

Nieuws van 5 maart 2015

Beste leden en winterkaarthouders,

Zoals jullie weten hebben de banen er vanaf half januari uit gelegen vanwege de vorst. Gravelbanen kunnen niet goed tegen vorst, omdat dan de lijnen omhoog komen. Wanneer het overdag dooit, worden de banen papperig, Het water kan niet weglopen, omdat de ondergrond nog bevroren is.

Elk winter liggen de banen er 6 tot 8 weken uit, maar gelukkig was er de afgelopen 2 weken een aantal dagen zonder vorst, zodat we konden beginnen met het groot onderhoud van de banen (frezen en bijvullen van de gravel). Hans, Peter, John en leden van de onderhoudscommissie (Ester en André) hebben hard gewerkt om de banenklaar te krijgen.

Deze week gaan we de banen weer openstellen om te spelen. Alleen baan 9 blijft voorlopig onbespeelbaar, omdat deze nog verplaatst moet worden, zodat we straks een pad hebben naar de nieuwe banen. Omdat de banen minimaal 2 weken nodig hebben om echt goed hard te worden, willen wij jullie vragen om in het begin heel voorzichtig te spelen op de banen en de volgende zaken even goed in de gaten te houden:
- Omdat de baan nog zacht is, graag geen glij-oefeningen of extreme wedstrijden spelen.
- Bij regen tijdig van de baan en de baan goed laten drogen voordat je na regen er weer op gaat.
- Mocht je gaan trainen, graag geen oefeningen doen met zwaar voetenwerk.
- Banen goed slepen (in een cirkelbeweging van buiten naar binnen, dus ook niet gaan zigzaggen, want dan sleep je de gravel naar buiten.
- Mocht het regenen of vriezen, dan kun je gerust bellen naar het clubhuis om te vragen of de banen bespeelbaar zijn.

Begin rustig met tennissen, want dit voorkomt blessures, en op deze manier hebben we het hele jaar plezier van goede banen. Veel speelplezier gewenst en dank voor jullie medewerking!

Groundsman Hans
Clubmanager Robbert

Openingsmiddag Jeugd 22 maart

Inschrijven uiterlijk 10 maart a.s.

Nieuws van 1 maart 2015

Op zondag 22 maart a.s. organiseert de jeugdcommissie de openingsmiddag van het nieuwe tennisseizoen voor de jeugd. Meld je nu aan via de link onder aan deze mail! 

Voor nieuwe leden en de kinderen die nog niet zo lang tennissen worden door de tennistrainers en de jeugdraad balvaardigheidsspelletjes georganiseerd. De kinderen die al langer spelen worden ingedeeld in een wedstrijdschema en spelen partijtjes. Daarnaast kan je meten hoe hard je serveert en kun je spelen met ware toppers van de club. Aan het eind van de middag is er gelegenheid voor kinderen en ouders van de competitieteams die meespelen in de voorjaarscompetitie om kennis te maken en informatie uit te wisselen.

Programma:

12.00 uur: nieuwe jeugdleden en ouders worden door Theo Schoof, bestuurslid, van harte welkom geheten. Jullie krijgen informatie over de tennisvereniging en jaaractiviteiten.

12:30 uur: Aanmelden alle jeugdleden en afhalen van je nieuwe KNLTB-pas.

13.00 uur: Start clinic voor nieuwe leden en toernooi overige kinderen

15.30 uur: Einde activiteiten voor de nieuwe leden en niet-competitiespelende kinderen (maar je mag natuurlijk blijven tennissen!)

15.30 uur: Bijeenkomst alle begeleiders van de competitieteams.

16.00 uur: Alle competitie spelende kinderen en hun ouders maken kennis met elkaar en wisselen praktische informatie uit.

Deelname is gratis; meld je s.v.p. aan voor 14 maart a.s. via onderstaande link.
Graag tot 22 maart!

De jeugdcommissie

Nieuwe banen en onderhoud

Nieuws van 12 februari 2015

Update nieuwe banenbouw
In de afgelopen weken zijn er voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de nieuwe banen: zo is er gewerkt aan de drainage en de leidingen voor de watertoevoer van de nieuwe banen. Aankomende week gaat de baanbouwer daadwerkelijk beginnen met de aanleg. Via onze website en facebook pagina zullen we regelmatig foto's posten over de voortgang van de bouw: https://www.facebook.com/pages/Tennisvereniging-Tie-Breakers/102359586505054

Het is mogelijk dat er overdag wat overlast is, we zullen er echter alles aan doen om dit te minimaliseren. Mochten er toch klachten zijn over de bouw, mail dan naar robbert@tiebreakers.nl of bel de clubmanager (Robbert) 06-2839 5737.

Groot onderhoud buitenbanen
Het groot onderhoud heeft een tijdje stil gelegen vanwege de weersomstandigheden. Door de vorst zijn de lijnen op de banen omhoog gedrukt en doordat de grond bevroren was konden we de banen niet omploegen (iets wat elk jaar moet gebeuren). We hopen eind deze week weer te kunnen beginnen met de banen klaar te maken. Mocht het weer de komende week goed zijn, dan kunnen de eerste buitenbanen hopelijk rond week 10 weer bespeelbaar zijn. Zodra het zeker is dat er weer buiten gespeeld kan worden, zullen wij jullie daarvan op de hoogte brengen.

Mocht je vragen hebben over het onderhoud van de banen, dan kun je onze groundsman Hans benaderen of mailen naar robbert@tiebreakers.nl  

Hartelijke groet,
Het bestuur & de clubmanager

Nieuws over de banen

Nieuws van 11 februari 2015

Update nieuwe banenbouw
In de afgelopen weken zijn er voorbereidingen getroffen voor de aanleg van de nieuwe banen: zo is er gewerkt aan de drainage en de leidingen voor de watertoevoer van de nieuwe banen. Aankomende week gaat de baanbouwer daadwerkelijk beginnen met de aanleg. Via onze website en facebookpagina zullen we regelmatig foto's posten over de voortgang van de bouw: https://www.facebook.com/pages/Tennisvereniging-Tie-Breakers/102359586505054 

Het is mogelijk dat er overdag wat overlast is, we zullen er echter alles aan doen om dit te minimaliseren. Mochten er toch klachten zijn over de bouw, mail dan naar robbert@tiebreakers.nl of bel de clubmanager (Robbert) 06-2839 5737.

Groot onderhoud buitenbanen
Het groot onderhoud heeft een tijdje stil gelegen vanwege de weersomstandigheden. Door de vorst zijn de lijnen op de banen omhoog gedrukt en doordat de grond bevroren was konden we de banen niet omploegen (iets wat elk jaar moet gebeuren). We hopen eind deze week weer te kunnen beginnen met de banen klaar te maken.

Mocht het weer de komende week goed zijn, dan kunnen de eerste buitenbanen hopelijk rond week 10 weer bespeelbaar zijn. Zodra het zeker is dat er weer buiten gespeeld kan worden, zullen wij jullie daarvan op de hoogte brengen. Mocht je vragen hebben over het onderhoud van de banen, dan kun je onze groundsman Hans benaderen of mailen naar robbert@tiebreakers.nl

Hartelijke groet,
Het bestuur & de clubmanager

 
 

Inschrijven Jeugd Zomerlessen 2015

Nieuws van 7 februari 2015

Beste , beste ouder, Schrijf je NU in voor de zomerlessen.

Hierbij willen we laten weten dat het tot en met zondag 15 maart 2015 mogelijk is om in te schrijven voor de zomertennislessen. Wil je dus komen lessen, schrijf je dan in via het inschrijfformulier.

LET OP: Het inschrijfformulier verplicht je om 3 keuzes te maken bij lestype. Door een technisch probleem is dit helaas niet te wijzigen. Als eerste en tweede keus kun je een groepsles met 8 of 4 personen aangeven. De derde keuze is Maak kennis met tennis. Deze optie moet wel gekozen worden, echter is deze niet van toepassing.

We raden je aan om van tevoren met vrienden en vriendinnen af te spreken wanneer je kunt als je samen wilt lessen.

Mocht je nog vragen hebben of opmerkingen over de tennislessen, aarzel dan niet om ons te bellen, whatsappen of te mailen op 06-27097406 of harold@cicgroup.nl 

Met vriendelijke groet, 
Jeugdcommissie van TV Tie-Breakers en het lerarenteam van CiC

Locatie Tennisvereniging Tie-Breakers

Voorjaarscompetitie 2015

Nieuws van 1 februari 2015

De clubkampioenschappen zijn voorbij, de kampioenen zijn gelauwerd en nu begint het grote voorbereiden voor de Voorjaarscompetitie 2015! 

>> Lees verder...

Nieuwsbrief januari 2015


 

Nieuws van 21 januari 2015

Belangrijk nieuws grootonderhoud van onze banen + aanleg nieuwe banen

Het is weer tijd voor het jaarlijks onderhoud van de banen, dus vanaf heden zijn alle buitenbanen niet meer bespeelbaar. Dit doen wij nu, omdat de vorst ervoor zorgt dat de lijnen omhoog komen. Dit is voor onze groundsman het sein om met het groot onderhoud te beginnen, dit zal 3 tot 5 weken in beslag nemen, afhankelijk van het weer. Volgende week hopen we te kunnen beginnen met het frezen van de banen, waarna we de lijnen er weer inleggen en de banen walsen, zodat we voor het hele jaar klaar zijn.
 
Nieuwe banen aanleg
De subsidie aanvraag is nog in behandeling. We gaan ervan uit dat we de subsidie ontvangen, echter, we willen dit zeker weten. Dat betekent dat we nog geen opdracht kunnen geven tot de aanleg van de banen. We houden jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen!
 
Namens de Baancommissie,
Robbert Schmidt


Baanbezetting dinsdagavond

Dit winterseizoen worden er op de dinsdagavond trainingen gegeven op 5 banen. Gevolg hiervan is dat er die avond 3 banen minder beschikbaar zijn om vrij te spelen dan gebruikelijk. Hierdoor zijn er soms op dinsdag lange wachttijden ontstaan. Door de relatief goede weersomstandigheden van de afgelopen tijd nam de banendruk nog eens extra toe en wilden er meer mensen vrij tennissen dan in eerste instantie voorzien.

Een aantal van jullie heeft dit helaas al proefondervindelijk ondervonden. We zijn ons ervan bewust dat dit geen ideale situatie is maar hebben helaas voor dit winterseizoen geen passende oplossing kunnen vinden. Het spijt ons dat we voor nu jullie alleen kunnen vragen hier rekening mee te houden. Voor volgend seizoen gaan we dit zeker anders doen.


Begeleiding groei TV Tie-Breakers – De introductie van onze clubmanager 

Vanuit de stip op de horizon, de ontwikkeling van de club, heeft het bestuur besloten om een pilot te starten met de betaalde functie van een clubmanager voor de periode van 1 januari tot 1 november. De clubmanager houdt zich voorlopig o.a. bezig met de projecten rondom de baanuitbreiding, procedures, contacten met externe partijen, activeren van leden en taken door leden laten doen, coördinatie groot onderhoud aan de banen en dus ook de functionele aansturing van de groundsman, het onderzoeken subsidies, etc.

Voor de pilot ziet het bestuur Robbert Schmidt als de meest geschikte persoon om deze rol te vervullen. Het bestuur heeft hem hiervoor benaderd en Robbert heeft aangegeven zich voor een beperkt aantal uren per week voor deze functie beschikbaar te stellen. De pilot moet uitwijzen of een structurele functie van clubmanager financieel en inhoudelijk wenselijk is. Als dat zo blijkt te zijn, wordt de functie opengesteld en volgt er een werving- en selectieprocedure.

Na 1 april verschuiven taken van de baanuitbreiding naar een betere exploitatie van het clubhuis en de faciliteiten. We werken als bestuur, clubmanager, commissies en de leden samen aan een gezonde en sterke vrijwilligersstructuur en een optimale bestuurbaarheid van de vereniging.
Besluit barborg

In de afgelopen Algemene Ledenvergadering is gemeld dat het bestuur besloten heeft geen barborg meer te hanteren. Administratieve redenen en het feit dat de barborg van €23 sterk afwijkt van de barafkoop van €60 hebben geleid tot deze beslissing. Nieuwe leden hoeven deze dus niet meer te betalen en bestaande seniorleden en slapende seniorleden krijgen de barborg vergoed via een verrekening met de te betalen contributie voor 2015.
Geen contante betalingen meer

Er is een nieuw (mobiel) pinapparaat aangeschaft. Met dit nieuwe apparaat kan ook contactloos betaald worden. Met deze aanschaf beschikken we nu over twee pinapparaten. Wij verzoeken iedereen om vanaf nu zoveel mogelijk met de pinpas te betalen. Vanaf 1 maart aanstaande worden contante betalingen niet meer geaccepteerd. Uitzonderingen hierop worden gemaakt voor jeugdleden die niet over een pinpas beschikken. Afgezien van een verlichting van de administratieve rompslomp is het uiteraard ook veel veiliger om zonder contant geld te werken. Wij gaan er vanuit dat een overgangsperiode van ruim een maand voldoende is om iedereen aan de nieuwe situatie te laten wennen.
Klus van de maand

Na de nieuwjaarborrel is de onderhoudscommissie meteen sterk van start gegaan: André van Woerkom heeft zich gestort op het vervangen van de barverlichting voor led-verlichting en groundsman Hans is samen met Robbert begonnen met het schilderen van de muren en deuren in het clubhuis. Wie heeft er tijd om te helpen, zodat het clubhuis vóór 1 maart strak in de verf staat? Al het materiaal is er, dus alleen jouw tijd en schilderkunde is nodig. Geef je nu op via onderhoud@tiebreakers.nl!
Inschrijving tennislessen senioren

Woensdag 11 februari start de inschrijving voor de seniorenlessen van het zomerseizoen via de site van tennisschool CIC. Klik hier voor de inschrijvingspagina: http://cicgroup.nl.s38277.gridserver.com/tennis/lessen/index.php?page=2&filterSelectClub=264&filterSelectDay=Allen&filterSelectAgegroup=Senioren&go=Toon+Selectie 
Je kunt kiezen uit 18 weken (vanaf 30 maart voor €245) of 10 weken (vanaf begin juni, €155) tennisles. De inschrijving is gekoppeld aan je niveau. Beginners schrijven altijd in op niveau 9. Controleer bij je spelersprofiel op de KNLTB-site wat je sterkte is in het enkelspel. Alleen op dát niveau kun je inschrijven voor de lessen. 

Neem bij vragen en problemen contact op met Harold Siekmann van CIC Tennis (harold@cicgroup.nl). Voor het inschrijven heb je je lidnummer en je KNLTB-nummer nodig.
 
Lessen met een eigen trainingsgroepje?
Net als vorig jaar kun je 18 weken lang met een eigen, vaste groep van vier personen trainen op doordeweekse dagen van 22.00 tot 23.00 uur. Het aantal groepen is beperkt en het kan alleen op dit tijdstip. Als je dit wilt, stuur dan uiterlijk maandag 9 februari een e-mail naar harold@cicgroup.nl
 
Jeugdlessen
De inschrijving voor de tennislessen van de junioren start op een ander tijdstip en gaat weer via de site van Tie-Breakers/PlanMySport. De ouders van de jeugdleden ontvangen hier nog een apart bericht over.

Hartelijke groet,
Het bestuur

 

NIEUWJAARSTOERNOOI jeugd 2 januari 2015

 Inschrijven mogelijk tot en met 24 december!

Nieuws van 10 december 2014

Zoals elk jaar in de kerstvakantie organiseert de jeugdcommissie het gezellige NIEUWJAARSTOERNOOI. Deze keer in samenwerking met de CiC Tennisschool. Het toernooi vindt plaats op vrijdag 2 januari. Iedereen tot en met 12 jaar kan meedoen, van absolute beginners tot ervaren spelers!

Als het goed weer is spelen we binnen en buiten. Bij slecht weer maken we een binnenprogramma. We gaan korte partijtjes spelen met dubbels of singels afhankelijk van het aantal inschrijvingen en de speelsterkte. De kinderen tot en met 9 jaar spelen van 13-15 uur onder begeleiding van CiC leraren. Van 15-17 uur zijn de kinderen van 10 tot en met 12 jaar aan de beurt. 

De kosten zijn €5, graag 30 minuten voor aanvang te betalen. Limonade, fruit, snoep, eigengemaakte poffertjes en leuke prijsjes zijn inbegrepen!
De inschrijving sluit op 24 december. Schrijf je snel in via het inschrijfformulier!

Snerttoernooi 2015 - reservedatum

Nieuws van 3 december 2014

Reservedatum voor het snerttoernooi, bij afgelasting op 11 januari.

Locatie Tennisvereniging Tie-Breakers

Snerttoernooi 2015

Nieuws van 3 december 2014

Wintertennis, erwtensoep en wijn!

Om elkaar de winter door te helpen, organiseert de CRET op zondag 11 januari 2015 het befaamde SNERTTOERNOOI! Geschikt voor zowel koele kikkers als verhitte spelers… en alles daartussenin.
We verzamelen vanaf 11 uur, en gaan vanaf 11.30u de baan op voor de eerste wedstrijden. Tussendoor serveren wij onder andere een lekker kopje erwtensoep. Om 17u begint de Nieuwjaarsborrel, georganiseerd door de feestcommissie!

Wil of kan je niet meedoen, maar heb je wel zin in een gezellig dagje op de club? Kom dan (alsnog of alvast) je bardienst draaien. Je zou ons daar een heel groot plezier mee doen!

Zowel Tiebreakers als winterkaarthouders mogen meedoen. Je schrijft je individueel in, wij delen je in in wisselende mixpartijen van gelijk niveau. 
Wat moet je doen?

 • Schrijf je in via de website van Tiebreakers, of via de inschrijflink in de mail
 • Maak 5,00 over aan Lia Sibbel (NL18 INGB 0005654893, CGM Sibbel, Amsterdam)
 • Vermeld bij betaling ook de naam waaronder je je hebt ingeschreven!

Pas wanneer je hebt betaald, ben je echt ingeschreven. Daarvan krijg je dan een bevestiging.

Bij 'snertweer' verschuiven we het snerttoernooi evt. naar zondag 25 januari, zelfde tijd en plaats. Daarvan ontvang je  dan natuurlijk bericht! Hou voor de zekerheid beide data vrij!
 
Tot ziens op 11 of 25 januari! IJs en weder dienende...

De CRET
Lia, Toke, Victoria en Wietske

Locatie Tennisvereniging Tie-Breakers

S P O N S O R S